Zorg voor voldoende beleidsvoorbereidend onderzoek, een betere beschikbaarheid van data en monitoring, meer middelen voor onderzoek en innovaties voor duurzame ontwikkeling, klimaatmitigatie en -adaptatie

Gezien het belang en de urgentie van de problemen in verband met de klimaatverandering en de onduurzame ontwikkeling van onze economie, moet het wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden verder worden ondersteund.

De behoeften zijn divers. Het is noodzakelijk wetenschappelijk basisonderzoek van hoge kwaliteit in stand te houden en/of te ontwikkelen, om inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen tot de achteruitgang van het milieu en om de interacties tussen deze factoren te analyseren. Fundamenteel onderzoek naar de natuurlijke processen in het klimaatsysteem en in ecosystemen, al dan niet gericht op klimaatmitigatie, is essentieel. Daarnaast is onderzoek gericht op de menselijke aspecten (psychologische, sociologische, economische, filosofische, ...) en van menselijke interacties – klimaat en ecosystemen – noodzakelijk om relevante en effectieve maatregelen te adviseren om deze factoren te beheersen.

Zoals blijkt uit het werk van tientallen deskundigen uit alle disciplines van het panel Klimaat en Duurzaamheid, biedt een interdisciplinaire aanpak van milieuproblemen een grote meerwaarde. Klimaat- en milieuonderzoek zou baat hebben bij meer steun in de richting van interdisciplinariteit en een intensievere dialoog met de belanghebbenden. Op die manier zouden de onderzoeksresultaten de economische actoren beter kunnen helpen om te innoveren en de besluitvormers om de juiste beslissingen te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering en de milieuverandering en de aanpassing aan de reeds onvermijdelijke gevolgen ervan beter te voorzien en te plannen.

De onderzoeksbudgetten  voor klimaat- en milieugerelateerd onderzoek in de verschillende disciplines moeten worden verhoogd en de interdisciplinariteit en de integratie van maatschappelijke behoeften moeten worden bevorderd om doeltreffende antwoorden te kunnen bieden op klimaat- en milieu-uitdagingen. Meer onderzoeksmiddelen moeten worden toegewezen aan de domeinen en aanbevelingen van dit panel (decarbonisatie van de economie, vermindering van de vraag naar energie, groene elektriciteit en beheer van intermitterende en hernieuwbare energie, openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, agro-ecologie, verwarmingsnetwerken, CO2 taks, de invoering van border tax adjustment (een CO2-heffing) aan de Europese grenzen, kringloopeconomie, enz.). Sommige budgetten zullen echter moeten worden afgebouwd (fossiele brandstoffen, kernenergie – met  uitzondering van afvalbeheer en -ontmanteling, intensieve landbouw, enz.).

Op alle overheidsniveaus moet een bijzondere inspanning worden geleverd om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten in een zo groot mogelijke transparantie toegankelijk worden gemaakt voor alle relevante belanghebbenden. Ook moeten maatregelen, statistische gegevens en indicatoren die nuttig zijn voor milieuonderzoek zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld aan alle onderzoekers, ongeacht de instelling waaraan ze verbonden zijn.